ภาพกิจกรรม
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงานได้ไปแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนหอพระ ( 30-10-2563 )
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชากลโรงงาน และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ดูภาพกิจกรรม..

อาจารย์แผนกวิชาช่างกลได้แนะแนวการศึกษาโควตาพิเศษ ณ โรงเรียนจิตราวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ( 30-10-2563 )
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนว นำครูแนะแนวแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตา พิเศษ แก่นักเรียน โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และวิธีการยื่นใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ( 22-07-2563 )
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผอ.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ รับมอบเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,โต๊ะ จำนวน 5 ตัว และที่นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว จัดทำโดยคณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและใช้ในอาคารโรงอาหาร ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดทำเก้าอี้เลคเชอร์,โต๊ะ,ที่นั่งเอกนประสงค์ ( 22-07-2563 )
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ เยี่ยมและให้คำชี้แนะแก่คณะครูแผนกช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อมโลหะ,ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม,ช่างเทคนิคพื้นฐาน ในการจัดทำเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 100 ตัว,จัดทำโต๊ะ จำนวน 5 ตัว และที่นั่งเอนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว ตัวให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และใช้ในอาคารโรงอาหาร ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อการพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การปฎิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดูภาพกิจกรรม..

แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสันกำแพง ( 22-07-2563 )
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูแนะแนว แผนกวิชาช่างกลโรงงาน, แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, แผนกวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนในจากนักเรียนโรงเรียนสันกำแพงอย่างล้นหลาม ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างกลโรงงานร่วมเก็บขยะวันลอยกระทง ( 13-11-2557 )
เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2557 คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช. 1 จำนวน 100 คน ร่วมแรงร่วมใจกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ และกระทงประดิษฐ์ที่ติดค้างริมฝั่งแม่น้ำปิง หลังจากเสร็จสิ้นประเพณีลอยกระทง เพื่อคืนความสะอาดและสวยงามให้กับแม่น้ำปิง ณ ที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 04-02-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นายพิทวัส กันทาแดง ครูผู้ควบคุม : นางวีณาภร นันติ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]