1. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี รับผู้จบ ม.ศ. 3 หรือ ม. 3 หรือ เทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ่ำรุง
แผนการเรียน สาขางานเครื่องมือกล กลุุ่ม A, B ,C

 

2. แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี รับผู้จบ ปวช. หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเรียนในระบบปกติ ระบบทวิภาคี

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
แผนการเรียน สาขางานเครื่องมือกล กลุ่ม A
แผนการเรียน สาขางานเครื่องมือกล กลุ่ม DVT ทวิภาคี